Wielogłowy Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

    Szkoła w Wielogłowach istnieje od 1813 roku, świadczą o tym zapisy w najstarszej kronice, którą pisał od roku 1879 nauczyciel Józef Regiec. W tym czasie szkoła mieściła się w budynku organistówki i posiadała jedną salę lekcyjną.

               Obecnie  szkoła liczy 540 uczniów oraz 43 nauczycieli i ma status zespołu szkół, w  skład którego  wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówka dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową: estetyczne klasopracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i multimedialny, 2 pracownie komputerowe, bogaty księgozbiór oraz  centrum multimedialne w bibliotece. Ponadto posiada salę gimnastyczną, siłownię, zaplecze sportowo-rekreacyjne ,,Orlik’’. Należy podkreślić, że szkoła ma wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez realizację bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Nauczyciele w swojej pracy dydaktycznej stosują nowoczesne metody nauczania, m.in. pracują z młodzieżą na platformie e-learningowej. 

Szkoła od lat kładzie szczególny nacisk na wychowanie patriotyczne i regionalne, dlatego  patronem jest gen. Józef Giza-bohater Ziemi Sądeckiej- rodzinnie związany z Wielogłowami. W 1994r. powstała Fundacja im. Gizów wspierająca finansowo wybitnie uzdolnionych uczniów i absolwentów. Ta inicjatywa została wyróżniona w 1999r. w Konkursie PRO PUBLICO BONO pod patronatem Rady Ministrów za działalność obywatelską. Za pracę na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży, szkoła została odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a srebrnym nauczyciele i dyrektor mgr inż. Janusz Bielec. Realizowany w szkole w 2005r.projekt edukacji regionalnej: „Bliższe Ojczyzny” – został nagrodzony II miejscem w Małopolsce, a projekt „Śladami Wyspiańskiego” prezentowany był na II Forum Gimnazjów w MCDN ODN w Nowym Sączu jako przykład integracji międzyprzedmiotowej. W 2006 roku szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Wyróżnionej za Wychowanie przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

               Szczególnymi osiągnięciami wyróżnia się szkoła w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia .Od roku 1992 realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie. W 1994 roku była inicjatorem powołania przy Kuratorium Oświaty Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie.. Od 2003 roku szkoła posiada Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W ramach  profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych młodzież corocznie bierze udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- wyróżnienie szkoły w 2005r. i zajęcie I miejsca w 2006r.

              Od lat szkoła wdraża innowacje pedagogiczne, autorskie programy i projekty edukacyjne w zakresie profilaktyki, integracji międzyprzedmiotowy, a ramach współpracy międzynarodowej projekty Sokrates Comenius, a w ostatnich latach uczniowie uczestniczyli w projektach unijnych, np. , „Szkoła Marzeń”, „Szansa dla każdego”, a obecnie biorą udział w projektach „Diament” i „Aktywnie w przyszłość”.

         Młodzież na terenie szkoły działa w Parlamencie szkolnym, samorządzie uczniowskim, , szkolnym kołe Caritas, UKS „Strzała”, który szczyci się wieloma sukcesami sportowymi. Natomiast grupa młodzieżowych  liderów w I edycji Małopolskiego Konkursu „ Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” za realizację projektu ,,Bądź aniołem dla innych’’ zdobyła I miejsce, które było ukoronowaniem wieloletnich działań charytatywnych szkoły i szerzenia idei wolontariatu w środowisku lokalnym.  Od 13 lat szkoła jest organizatorem międzygimnazjalnego konkursu literackiego „Złota stalówka”, od roku pod patronatem Wójta Gminy Chełmiec.

 

Fotogaleria

 

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi